Algemene voorwaarden | unieketiket.nl
Calculator

Online
berekenen
Klanten-
service
(+31) (0)30 808 05 97

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN UNIEKETIKET.NL

 1. Inleiding

1.1. Deze bepalingen stellen de algemene verkoopvoorwaarden vast van de producten die op de website www.unieketiket.nl (hierna “de Website”) te koop worden aangeboden door:

De vennootschap AVERY FRANCE (hierna “Avery”), SAS (vereenvoudigde aandelenvennootschap) met een kapitaal van 3.000 €, met maatschappelijke zetel te 1 Chemin Jean-Marie Vianney, 69130 Ecully, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Lyon onder het nummer 562 017 830.

Avery is de uitgever van de Website (directeur publicatie en redactieverantwoordelijke: dhr. Nicolas Jean-Jean).

De Website wordt gehost door de vennootschap CCL Label Trittenheim GmbH.

1.2. Avery biedt op de Website gedrukte etiketten (hierna de “Producten”) te koop aan voor enkel professionele klanten. Een professionele klant is om het even welke natuurlijke of rechtspersoon die handelt met het oog op de verwezenlijking van doeleinden die behoren tot het kader van zijn handels-, industriële, ambachtelijke of landbouwactiviteit of activiteit van vrij beroep, ook wanneer de betrokkene handelt in naam en voor rekening van een andere professional (hierna “Klant(en)” genoemd).

Met het oog op de toepassing van deze voorwaarden wordt overeengekomen dat de Klant en Avery samen “de Partijen” en afzonderlijk “Partij” worden genoemd.

Elke bestelling van een Product bij Avery is onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden.

Avery behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden om het even wanneer te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op de Website. De toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst.

1.3. De Klant die voor rekening van een rechtspersoon handelt, bevestigt dat hij volledig bevoegd is om te handelen in naam en voor rekening van die rechtspersoon.

1.4. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en ermee in te stemmen alvorens voor de bestelling te betalen door het daartoe voorziene vakje aan te vinken. De bevestiging van de bestelling geldt dus als aanvaarding van het geheel van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Hij kan de algemene voorwaarden om het even wanneer downloaden door te klikken op de link “algemene verkoopvoorwaarden”.

 

 1. Doel

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van de Partijen vast te stellen als gevolg van de onlineverkoop van de op de Website aangeboden Producten.

Ze organiseren alle stappen die nodig zijn om de bestelling te plaatsen en verzekeren de opvolging van deze bestelling tussen de Partijen.

 

 1. Producten

3.1. De aanbiedingen inzake de verkoop van Producten op de Website, beheerst door deze algemene verkoopvoorwaarden, zijn geldig voor om het even welk Product zolang het op de Website staat.

3.2. Avery streeft ernaar een voldoende hoeveelheid Producten in voorraad te houden om aan alle bestellingen gevolg te kunnen geven. Indien een Product onbeschikbaar zou worden, dan geven we u ter indicatie aan op welke termijn het Product opnieuw beschikbaar zou zijn. Is een Product onbeschikbaar nadat u uw bestelling heeft geplaatst, dan brengen we u daarvan via e-mail op de hoogte. Uw bestelling wordt dan automatisch geannuleerd en u wordt terugbetaald in het geval waarin het bedrag van uw rekening is gehaald.

3.3. De foto’s en grafische voorstellingen van de Producten op de Website hebben enkel illustratieve waarde maar geen contractuele waarde. Bijgevolg kan Avery niet aansprakelijk worden gesteld in geval van fout of weglating in een van deze foto’s of grafische voorstellingen.

De Klant erkent dat elke tekortkoming van zijnentwege op het ogenblik van de bestelling een weerslag kan hebben op de kwaliteit van de Producten die wij leveren, meer bepaald met betrekking tot de weergave van de kleuren.

 

 1. Prijs van de Producten

4.1. De prijzen van de Producten zijn opgegeven in euro exclusief lasten en exclusief de deelname in de verzendingkosten.

Avery behoudt zich het recht voor haar prijzen om het even wanneer te wijzigen. De Producten worden echter gefactureerd op basis van het toepasselijk tarief op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst.

De totale prijs moet worden betaald wanneer de bestelling wordt geplaatst.

De Producten blijven onze eigendom tot we het volledige bedrag van de bestelling hebben ontvangen. De bestelling wordt verstuurd wanneer het geld beschikbaar is op de bankrekening van Avery.

4.2. Indien Avery op de Website een fout heeft gemaakt door een verkeerde prijs voor een Product te vermelden, dan zijn we niet gehouden het Product te leveren voor de genoemde prijs en brengen we de Klant daarvan op de hoogte alvorens het Product te versturen. De Klant kan beslissen om het Product te bestellen voor zijn juiste prijs of om de terugbetaling te vragen van de bedragen die hij al heeft betaald.

4.3. Avery kan prijskortingen voorstellen op de prijs van de Producten. De kortingen zijn toepasselijk op de prijs exclusief lasten en exclusief verzendingskosten. Avery stuurt de kortingscodes via e-mail naar de Klant, die deze codes niet mag overdragen aan een derde; deze codes verlenen geen enkel recht op een tegoed of terugbetaling. Behoudens andersluidende vermelding mogen de codes enkel worden gebruikt voor toekomstige bestellingen op de Website en kunnen ze door de Klant slechts eenmaal worden gebruikt. Bovendien is het voor de Klant verboden meerdere kortingscodes te gebruiken voor eenzelfde transactie, behoudens andersluidende vermelding van onzentwege; in dit geval stellen wij de volgorde vast waarin de codes dienen te worden gebruikt. Wij behoudens ons het recht voor elke kortingscode te weigeren indien we van mening zijn dat een code wordt gebruikt met inbreuk op deze algemene verkoopvoorwaarden. Avery behoudt zich het recht voor de geldigheid van de kortingscodes te onderbreken of ze om het even wanneer te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

 1. Bestelling

5.1. De bestelling plaatsen

De Klant bestelt het (de) Product(en) van zijn keuze door te klikken op “Aan het mandje toevoegen”.

Zodra hij een Product heeft toegevoegd, kan de Klant ofwel zijn aankopen voortzetten door te klikken op “Verder winkelen” ofwel zijn bestelling controleren door te klikken op “Mijn mandje bekijken”.

U kunt om het even wanneer:

 • Nagaan welke Producten er in het mandje zitten: hun aantal, hun bedrag en de gedetailleerde informatie over elk Product door te klikken op het icoon “Mijn mandje” of “Mijn mandje bekijken”,
 • De bestelling van een of meer Producten wijzigen of annuleren op de pagina met het overzicht van het mandje,
 • Voortgaan met de selectie van Producten door te klikken op het icoon “Verder winkelen” op de pagina van bevestiging van toevoeging aan het mandje,
 • De bestelling valideren door te klikken op het icoon “Mijn mandje valideren” op de pagina met de inhoud van de winkelmand die verschijnt na validatie van de toevoeging op de productfiche.

5.2. U dient zich ervan te vergewissen dat uw bestelling en de andere gegevens die u ons verstrekt, juist zijn en u gaat de verbintenis aan ze snel bij te werken in geval van wijziging.

5.3. Identificatie van de Klant

De bestelling kan enkel worden gevalideerd op de Website indien de klant houder is van een persoonlijke account.

Heeft hij nog geen account, dan moet de Klant de met een sterretje aangegeven “verplichte velden” correct invullen om zijn persoonlijke account aan te maken. Hij moet de informatie verstrekken die nodig is om hem te identificeren, meer bepaald een geldig e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord (dat persoonlijk en vertrouwelijk is) waarmee hij zichzelf later zal kunnen identificeren op de Website.

De Klant dient ook zijn naam, voornaam, de naam van de vennootschap, een adres en een telefoonnummer op te geven om zijn klantenaccount te kunnen aanmaken.

Elke Klant die al houder is van een klantenaccount, moet zich met behulp van zijn e-mailadres en wachtwoord identificeren na op “Mijn mandje valideren” te hebben geklikt.

De Klant aanvaardt dat het invoeren van deze twee identificatiemiddelen als bewijs geldt van zijn identiteit.

De Klant is aansprakelijk voor de keuze en de bewaring van zijn identificatiemiddelen en dient hun vertrouwelijkheid te beschermen. Avery kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel onrechtmatig gebruik van identificatiemiddelen en voor het inloggen op klantenaccounts door derden.

In het kader van de onlineverkoop is men verplicht informatie op naam te verstrekken, daar die informatie noodzakelijk is voor de verwerking en de levering van de bestellingen en om de facturen op te maken. Die informatie is strikt vertrouwelijk.

5.4. Voltooiing van de bestelling

In deze fase komt de Klant terecht op een pagina van de Website waar de offerte in detail wordt beschreven; ook het facturatieadres van de Klant is hier te vinden en kan zo nodig worden gewijzigd. De Klant bevestigt het facturatieadres door te klikken op “Verdergaan met de bestelling”.

Vervolgens komt de Klant terecht op een pagina waar de Producten in het winkelmandje worden voorgesteld en waar hij de leveringsvoorwaarden kan kiezen evenals het adres waar de Klant de bestelde Producten wenst te ontvangen.

Door te klikken op “Verdergaan met de bestelling” komt de Klant vervolgens terecht op een pagina waar hij kan kiezen hoe hij wenst te betalen.

5.5. Betaling

De door de Klant verschuldigde prijs is het bedrag zoals vermeld op de samenvattende bestelbon waarvan de Klant kennis neemt alvorens zijn bestelling definitief te bevestigen. De prijs wordt vervolgens in herinnering gebracht eens de betaling is verricht, in het samenvattend document dat Avery via e-mail verstuurt naar het e-mailadres van de klant.

De Klant heeft de keuze om zijn aankopen als volgt te betalen:

 • Online bij de bestelling per Credit Card (Visa, Eurocard, Mastercard; de kaart Amex wordt niet aanvaard);
 • Met PayPal.
 • IDEAL
 • Per Factuur (op aanvraag)

Om voor zijn bestelling per Credit Card te betalen, moet de Klant het nummer van zijn Credit Card invoeren op de Website, samen met de vervaldatum van de kaart en de speciale code (nummer met 3 cijfers op de keerzijde van de Credit Card). Deze gegevens worden ingevoerd op de servers waar www.unieketiket.nl is gehost; daarbij wordt gebruikt gemaakt van de veiligheidsnorm SSL.

De kaart wordt gedebiteerd op het ogenblik van de bestelling. Het gedebiteerd bedrag beantwoordt hoe dan ook aan het of de daadwerkelijk geleverde Product(en).

In geval van betwisting betreffende de betaling dient u onmiddellijk contact op te nemen met ons en dient u ons alle nodige details te verstrekken.

5.6. Het gebrek aan betaling heeft onmiddellijk tot gevolg dat de totale prijs opeisbaar wordt zonder dat Avery gehouden is een voorafgaande ingebrekestelling te versturen. Dergelijke feiten ontslaan Avery van eender welke verbintenis en machtigen haar om elke lopende of toekomstige levering op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving, zonder dat Avery aansprakelijk kan worden gesteld voor deze opschorting, alsook om eender welke bestelling of eender welk contract, uit te voeren of in uitvoering, te verbreken binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten.

Elke vertraging bij de betaling heeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg dat er nalatigheidsinteresten moeten worden betaald voor een bedrag gelijk aan driemaal de wettelijke rentevoet en tot de betaling van de wettelijke forfaitaire vergoeding van veertig (40) euro die overeenstemt met de invorderingskosten of een hogere vergoeding, indien deze verhoging is gerechtvaardigd.

Bovendien, in geval van gebrek aan betaling of ongerechtvaardigde afwijzing van betaling van een bedrag dat u ons verschuldigd bent, kunnen wij u bijkomende administratiekosten aanrekenen voor een redelijk bedrag als gevolg van de uitgaven die we doen om de schuldvordering te innen.

5.7. Bevestiging van ontvangst van de bestelling

Eens hij de betaling heeft verricht, komt de Klant terecht op een pagina met een samenvatting van alle bestanddelen van de bestelling. Ten laatste voorafgaand aan de levering ontvangt de Klant op het door hem opgegeven e-mailadres een samenvattend document van de bestelling.

5.8. De bestelling volgen

Om de lopende bestelling te volgen kan de Klant inloggen op zijn persoonlijke account in de rubriek “Mijn account / Mijn bestellingen”.

             

 1. De bestelling annuleren

Een bestelling kan enkel worden geannuleerd indien de Klant de dienst “proefdrukken” heeft geselecteerd. Deze annulering is mogelijk binnen de zeven (7) dagen vanaf de ontvangst van de proefdrukken, door een kennisgeving via e-mail te versturen naar info@unieketiket.nl. In dit geval betaalt Avery de al betaalde kosten aan u terug, met uitsluiting van de kosten voor het maken van de proefdrukken. Buiten dit geval kan geen enkele bestelling worden geannuleerd.

 

 1. Levering

7.1. De bestellingen worden klaargemaakt door Avery en worden door een vervoerder verzonden naar het leveringsadres dat bij de bestelling is opgegeven.

7.2. De levering vindt plaats op het adres dat de Klant bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven. Avery laat de Klant weten dat het mogelijk is dat de bestelling in meerdere gedeeltelijke leveringen wordt geleverd.

7.3. Avery doet al wat mogelijk is om de bestelling aan de Klant te leveren binnen de termijn zoals opgegeven op de Website of, zo dat niet mogelijk is, binnen een redelijke termijn. Avery wijst elke aansprakelijkheid af voor verliezen als gevolg van vertraging bij de levering.

7.4. Indien de Klant een bericht van levering ontvangt waarin staat dat de levering niet kon plaatsvinden, dan dient hij contact op te nemen met het leveringsbedrijf om een nieuwe levering te vragen. Doet hij dat niet, of is het voor hem niet mogelijk de Producten in ontvangst te nemen bij de nieuwe levering, dan heeft Avery het recht bijkomende administratiekosten of opslagkosten voor een redelijk bedrag aan te rekenen.

7.5. De Klant moet alle Producten bij ontvangst onmiddellijk inspecteren en moet Avery binnen een termijn van drie (3) werkdagen vanaf de levering schriftelijk kennis geven van eender welke schade die de Producten hebben opgelopen. Binnen een termijn van tien (10) werkdagen moet hij, schriftelijk en op gedetailleerde wijze, de redenen opgeven waarom hij meent dat de Producten niet beantwoorden aan de bestelling. Laat de Klant na dergelijke kennisgeving te doen, dan worden de Producten definitief geacht, in alle opzichten, conform te zijn en vrij van eender welk gebrek dat zichtbaar kan zijn bij een redelijk onderzoek van de Producten; we gaan er dan van uit dat de Klant de Producten heeft aanvaard.

 

 1. Risico-overdracht

8.1. Avery behoudt een eigendomsrecht op de Producten tot het tijdstip van volledige betaling.

Bijgevolg behoudt Avery alle rechten die verbonden zijn met het eigendom van de aan de Klant geleverde Producten zolang de aankoopprijs en alle andere bedragen die aan Avery verschuldigd zijn als gevolg van de bestelling niet volledig zijn betaald (meer bepaald met inbegrip van heffingen, belastingen en eender welke andere kosten).

8.2. De risico’s betreffende de Producten gaan over naar de Klant zodra de Producten de opslagplaatsen van Avery verlaten, niettegenstaande dit beding van eigendomsvoorbehoud.

 

 1. Waarborg

9.1. Avery waarborgt de Producten tegen elk gebrek van grondstof en vervaardiging op het ogenblik van de levering en verbindt zich ertoe defecte Producten te vervangen zonder dat de Klant daarvoor moet betalen.

Hoe dan ook gaat de waarborg van Avery niet verder dan de loutere vervanging van het Product dat ze zal hebben geleverd en waarvan zal zijn erkend dat het defect is en dat geen aanleiding kan geven tot welke vordering van schadevergoeding ook.

9.2. De waarborg is niet toepasselijk indien:

 • De Klant deze Producten gebruikt na ons de kennisgeving te hebben opgestuurd;
 • Het defect zich voordoet omdat de Klant de instructies inzake opslag, installatie, gebruik of onderhoud van de Producten niet in acht heeft genomen;
 • De Klant de bewuste Producten heeft gewijzigd of gerepareerd zonder ons schriftelijk akkoord;
 • Het geleverde Product een bewerking heeft ondergaan die aan de oorsprong ligt van een defect.

Avery verleent geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg, meer bepaald met betrekking tot de geschiktheid van de Producten om de doelstellingen te bereiken die de Klant voor zichzelf heeft vastgesteld.

9.3. De uitvoering van de waarborg veronderstelt dat de Klant de onderstaande verbintenissen in acht heeft genomen:

 • De Klant heeft schriftelijk kennis gegeven van het defect binnen de tien (10) werkdagen vanaf het ogenblik waarop hij het defect heeft ontdekt of had moeten ontdekken; en
 • Avery heeft de redelijke mogelijkheid gehad, na ontvangst van de kennisgeving, om de betrokken Producten te onderzoeken en (indien wij dat hebben gevraagd) de Klant heeft de betrokken Producten verzonden naar de opgegeven plaats om het voor ons mogelijk te maken ze te inspecteren.

 

 1. Aansprakelijkheid

10.1. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling is de aansprakelijkheid van Avery voor de verkoop van de Producten beperkt tot de terugbetaling van hun aankoopprijs.

10.2. Avery sluit elke aansprakelijkheid uit voor indirecte, immateriële en onvoorzienbare schade, ongeacht de oorsprong; het gaat meer bepaald, zonder dat deze opsomming beperkend is, om elke aansprakelijkheid voor het verlies van verwachte winst, alle financiële kosten, verlies van inkomsten.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Avery is en blijft houder van alle rechten van industriële/intellectuele eigendom op de fabrieksmerken, logo’s, inhoud (structuur en lay-out), grafieken, afbeeldingen, foto’s, animatie, video’s, teksten en software die op de Website worden gebruikt; geen enkele bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zou ze aanleiding geven tot de overdracht van welk recht ook van industriële of intellectuele eigendom ten gunste van de Klant.

 

 1. Persoonsgegevens

12.1. De levering van informatie op naam die wordt verzameld in het kader van de afstandsverkoop is verplicht, daar die informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren alsook om de facturen op te maken. Die informatie is strikt vertrouwelijk en wordt verwerkt met inachtneming van de (Franse) wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978.

12.2. Overeenkomstig de (Franse) wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 geniet de Klant een recht van toegang tot, verbetering van en verzet tegen de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben; hij kan dit recht uitoefenen door zijn vraag per post op te sturen naar de klantendienst van Avery, i.e. Service Client Avery, 1 Chemin Jean-Marie Vianney, 69130 Ecully, of via e-mail met behulp van het contactformulier dat ter beschikking staat op de website www.unieketiket.nl.

12.3. Bovendien kan de Klant, zonder dat hij zijn vraag dient te motiveren, zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden van commerciële prospectie of tegen het feit dat zijn gegevens daartoe aan derden worden meegedeeld; hij moet zijn verzoek daartoe per post opsturen naar de klantendienst van Avery, De Bouw 107 – 3991 SZ Houten – Nederland of via e-mail met behulp van het contactformulier dat ter beschikking staat op de website www.unieketiket.nl.

Voor deze verzoeken moet de Klant zijn naam, voornaam en e-mailadres vermelden.

Bij toepassing van de geldende regelgeving dient het verzoek te worden ondertekend en vergezeld van de fotokopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening. Het past ook om het adres te vermelden waar u het antwoord wenst te ontvangen. U krijgt dan antwoord binnen een maximale termijn van 2 maanden vanaf de ontvangst van uw verzoek.

12.4 Wanneer u de Website bezoekt, kan Avery bepaalde informatie opslaan op de computer van de Klant in de vorm van een cookie, met als doel de Klant automatisch te herkennen bij zijn volgende bezoek aan de Website. Een specifieke banner op de Website geeft de Klant kennis van het bestaan van deze cookies.

Avery maakt gebruik van cookies om de interessesferen van de Klant beter te kennen en om aan die Klant informatie te verstrekken die beantwoordt aan zijn behoeften. Dankzij die cookies moet de Klant niet telkens opnieuw informatie verstrekken die hij eerder al heeft meegedeeld, voor zover die cookies zich herinneren dat de Klant de bewuste informatie op een eerdere datum al heeft meegedeeld.

Wenst de Klant niet te worden herkend, dan kan hij zijn browser zodanig configureren dat hij kennis krijgt van de ontvangst van een cookie op zijn computer of dat alle cookies stelselmatig worden geweigerd; in dit laatste geval bestaat de kans dat bepaalde functies van de Website niet kunnen worden gebruikt.

 

 1. Technische aansprakelijkheid en advies op de Website

13.1. De informatie die op deze Website beschikbaar is, wordt enkel gepubliceerd ter algemene informatie. Avery streeft ernaar volledige en juiste informatie te verspreiden, maar kan geen garanties bieden betreffende de juistheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie die op de Website beschikbaar wordt gemaakt en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van fout of onjuistheid op haar Website; evenmin kan ze garanderen dat het gebruik van haar Website geen afbreuk doet aan de rechten van derden. De gebruiker draagt de risico’s voor ieder gebruik van de Website.

13.2. Avery kan niet garanderen dat de Website op ononderbroken wijze zal functioneren of geen fouten zal bevatten. Avery behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld, de werking van de Website op te schorten voor interventies van reparatie, onderhoud, verbetering of om technische redenen.

13.3. Avery is in geen geval aansprakelijk voor de technische werking van haar Website en biedt geen garanties voor de totale afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op haar Website en op de servers die er toegang toe bieden. Zo het gebruik van de Website of zijn inhoud voor de gebruiker hinder zou veroorzaken als gevolg waarvan hij uitrustingen, materieel of databases moet doen herstellen of vervangen, dan kan Avery niet gehouden zijn de kosten als gevolg van die verrichtingen te betalen. Algemeen wordt alle informatie op de Website verstrekt “in de staat waarin ze zich bevindt” en is ze “toegankelijk in functie van de beschikbaarheid van de Website”, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie betreffende de juistheid, de betrouwbaarheid, de volledigheid of de geschiktheid van de inhoud van de Website.

 

 1. Websites van derden

Avery kan links voorstellen naar websites van derden die interessant kunnen zijn voor de Klant. Avery beveelt die websites echter niet aan of keurt ze niet goed en wijst elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van die websites of de producten of diensten die er worden aangeboden.

 

 1. Overmacht

15.1. Avery kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de uitvoering van haar verbintenissen vertraging oploopt, beperkt wordt dan wel onmogelijk wordt als gevolg van het voorkomen van een geval van overmacht of van toeval (hierna “Overmacht”). Doet er zich een geval van Overmacht voor, dan wordt de uitvoering van de verbintenissen van Avery opgeschort. Blijft de Overmacht aanhouden gedurende meer dan drie (3) maanden, dan kan de bestelling worden verbroken op verzoek van de meest gerede Partij maar zonder dat de ene Partij ten aanzien van de andere aansprakelijk kan worden gesteld. Elke Partij neemt alle kosten op zich die te haren laste vallen en het gevolg zijn van het feit dat een geval van Overmacht zich voordoet.

15.2. De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat als Overmacht wordt beschouwd elke onweerstaanbare (i) en onvoorzienbare gebeurtenis of gebeurtenis waarvan het feit ze te voorzien het voor Avery niet mogelijk heeft gemaakt de uitwerking te voorkomen, en (ii) wanneer de Partij alle maatregelen heeft genomen die normaal vereist zijn van een nauwgezette professional om de verwezenlijking te voorkomen.

De hierna genoemde gebeurtenissen worden meer bepaald beschouwd als Overmacht, zonder dat deze lijst beperkend is: overheidsmaatregel, oorlog (al dan niet verklaard), terrorisme, inval, opstand, blokkade, sabotage, vandalisme, totale of gedeeltelijke staking, intern of extern sociaal conflict voor Avery, civiele onlusten, slechte weersomstandigheden, natuurramp, brand, epidemie, blokkering van transport- of bevoorradingsmiddelen, meer bepaald op het vlak van energie, tekortkoming in de levering van elektriciteit, verwarming, airconditioning, de telecommunicatienetwerken, gegevensvervoer, onderbreking in de bevoorrading bij de leveranciers van Avery.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtscolleges

16.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Frans recht.

16.2. Bij gebrek aan minnelijke oplossing tussen de Partijen worden de geschillen die zouden ontstaan betreffende de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of het gebrek aan uitvoering, de onderbreking of de verbreking van de contractuele betrekkingen tussen Avery en de Klant aanhangig gemaakt bij de rechtbank van koophandel van Lyon. Deze rechtbank is als enige bevoegd, zelfs in geval van oproeping in vrijwaring of wanneer er meerdere verweerders zijn en niettegenstaande eender welke andersluidende bepalingen.

 

 1. Varia

De titels die in deze algemene verkoopvoorwaarden worden gebruikt, hebben geen bindende waarde. Het feit waarbij een van de Partijen een recht of de toepassing van een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden niet in acht neemt of de uitoefening ervan niet eist, kan niet worden beschouwd als zou ze verzaken aan dat recht of aan de bewuste bepaling (i.e. aan de uitoefening of de toepassing ervan op een latere datum). Wordt een van de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden om welke reden ook nietig of niet toepasselijk geacht, dan moet ze worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk moet overeenstemmen met de initiële bedoeling, terwijl de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden hun uitwerking behouden.

 

 1. Klachten

In geval van klachten kan de klant contact opnemen met Avery conform de aanwijzingen op de Website of kan hij ons een brief sturen naar onderstaand handelsadres:

www.unieketiket.nl (by Avery)
De Bouw 107
3991 SZ Houten
Nederland