Calculator

Online
berekenen
Klanten-
service
(+31) (0)30 808 05 97

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN UNIEKETIKET.NL

§ 1 Geldigheid van de algemene voorwaarden van de webshop

 1. Voor alle contracten die via de webshop unieketiket.nl, beheerd door CCL Label Trittenheim GmbH, hierna CCL genoemd, worden gesloten met de koper, besteller of opdrachtgever, hierna opdrachtgever genoemd, gelden behalve de overige contractuele regelingen uitsluitend deze algemene Afwijkende of aanvullende voorwaarden aan- vaardt CCL – ook bij onvoorwaardelijke dienstverlening  of  acceptatie  van betaling – niet, tenzij CCL uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de geldigheid.
 2. Voor zover in de onderstaande bepalingen niet anders is bepaald gelden deze algemene voorwaarden alleen in het handelsverkeer met ondernemers conform § 14 BGB (Duits Burgerlijk wetboek).
 3. U gaat een contract aan met:
  CCL Label Trittenheim GmbH Moselweinstraße 32-34
  54349 Trittenheim
  Tel: +31 (0)30 808 05 97
  E-mail: info@unieketiket.nl
  Directeurs: James Nilles, Uwe Refflinghaus
  Rechtbank van inschrijving: Amtsgericht Wittlich, Handelsregister nr.: HRB 21242 Btw-nr.: DE149944433

§ 2 Onderwerp van het contract

 1. Onderwerp van het contract is de productie en levering van etiketten door CCL volgens de specifieke wensen van de opdrachtgever.
 2. CCL behoudt zich het recht voor om de leveringen of prestaties zonder meerkosten voor de opdrachtgever in een ander bedrijf uit te voeren of te laten uitvoeren.

§ 3 Sluiten van het contract en klantenaccount

 1. Voor het sluiten van het contract via de webshop op het internetadres nl is uitsluitend het Nederlands als taal beschikbaar.
 2. Op de website unieketiket.nl krijgt de opdrachtgever toegang tot de zogenaamde calculator, waarmee hij de prijs van de gewenste etiketten kan laten berekenen door de desbetreffende parameters in te voeren en daarbij op de knop „Berekenen“ te klikken. Door op de knop „Berekenen“ te klikken, plaatst de opdrachtgever nog geen bindende bestelling.
 3. Om bestellingen bij CCL te kunnen plaatsen, heeft de opdrachtgever eerst een klantenaccount nodig, waarmee de opdrachtgever bij de webshop kan inloggen. Het aanmaken van een klantenaccount is gratis voor de opdrachtgever en vormt evenmin een bindende bestelling.
 4. Als de opdrachtgever via zijn klantaccount is ingelogd, heeft hij de mogelijkheid om de desbetreffende eigen printklare drukbestanden voor het berekende etiket te uploaden en een voorbeeldweergave van het etiket te bekijken. De bestanden die de opdrachtgever in het kader van zijn bestelling doorgeeft, worden door CCL niet gecontroleerd. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de beschikbaar gestelde bestanden ligt uitsluitend bij de opdrachtgever.
 5. Door op de knop „Bestellen“ te klikken nadat alle noodzakelijke gegevens zijn ingevoerd, plaatst de opdrachtgever een bindende bestelling voor de berekende etiketten. De bestelling kan evenwel alleen worden geplaatst en naar CCL worden doorgestuurd, wanneer de opdrachtgever met de knop  „Algemene voorwaarden accepteren“ de geldigheid van deze contract- voorwaarden accepteert en de bestelling aldus op deze voorwaarden baseert. De opdrachtgever is gebonden aan zijn bestelling.
 6. De bestelling van de opdrachtgever vormt een aanbod aan CCL tot het sluiten van een De ontvangst van de bestelling zal CCL kenbaar maken door middel van een per e-mail verstuurde ontvangst- bevestiging, die de opdrachtgever kan afdrukken en opslaan. Deze ontvangstbevestiging vormt geen acceptatie van het aanbod door CCL, maar dient alleen om de opdrachtgever te informeren over de ontvangst van de bestelling bij CCL.
 7. Het contract komt tot stand met de orderbevestiging van CCL. Het versturen van de bestelde etiketten geldt ook als orderbevestiging.
 8. CCL is niet verplicht om de bestelling van de opdrachtgever te accepteren.
 9. Door in te loggen bij zijn klantenaccount kan de opdrachtgever ver- volgens de voortgang van zijn orders opvolgen. De tekst van de bestelling wordt bij unieketiket.nl opgeslagen en kan door de opdrachtgever te allen tijde worden opgeroepen, afgedrukt of opgeslagen op zijn lokale computer.
 10. De opdrachtgever kan de klantenaccount te allen tijde weer verwijderen door een e-mail met zijn klantengegevens te sturen naar info@unieketiket.nl.

§ 4 Drukproef

 1. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om tegen betaling een druk- proef aan te Het maken van een drukproef is alleen gratis, wanneer dit uitdrukkelijk is afgesproken.
 2. Ontbrekende, foutieve of onvolledige gegevens zijn uitdrukkelijk geen onderdeel van de overeenkomst en brengen geen verplichtingen voor CCL met zich mee.
 3. Als de opdrachtgever een geplaatste order annuleert, kan CCL, onverminderd de mogelijkheid om een hogere daadwerkelijke schade te verhalen, 10% van de prijs van de levering of prestatie aanrekenen voor de kosten die zijn ontstaan door de verwerking van de order en voor de gederfde De opdrachtgever behoudt het recht om een lagere schade aan te tonen.

§ 5 Geen herroepings- of teruggaverecht

Er geldt voor de opdrachtgever geen herroepings- of teruggaverecht conform § 312d BGB op basis van de wettelijke regeling in § 312d lid 4, cijfer 1 BGB, omdat het onderwerp van het contract de productie van etiketten volgens de specifieke wensen van de klant is en deze niet door CCL kunnen worden doorverkocht aan andere klanten.

§ 6 Wijzigingen van het contract

 1. Als de opdrachtgever na het sluiten van het contract wijzigingen wenst van de levering of prestatie, dan is hiervoor een aparte contractuele overeenkomst vereist.
 2. Schetsen, ontwerpen, proefzetsels, proefdrukken, eerste monsters, correctieproeven en vergelijkbare voorbereidingen worden alleen naar de opdrachtgever verstuurd op zijn uitdrukkelijk schriftelijk verzoek.
 3. Wijzigingen achteraf op initiatief van de opdrachtgever, met inbegrip van de daardoor veroorzaakte machinestilstand, worden de opdrachtgever aangerekend.
 4. Bij ontbrekende of foutieve informatie behoudt CCL zich het recht voor om de levering of prestatie op adequate wijze aan te Nadelen door ontbrekende of foutieve informatie, met name extra kosten of schade, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Technische wijzigingen van de levering of prestatie die geen invloed hebben op het doel van het contract, met name met betrekking tot materiaal en uitvoering, blijven voorbehouden.

§ 7 Levering, levertijd

 1. Behoudens afwijkende afspraak wordt de levering uitgevoerd op het leveringsadres dat is opgegeven door de opdrachtgever. Leveringen worden in afwijking van § 271 BGB na productie van de bestel- de goederen uitgevoerd in het kader van de normale bedrijfsvoering.
 2. Bij benadering meegedeelde termijnen en data voor leveringen of prestaties gelden onder voorbehoud van foutloze en tijdige toelevering en niet-voorzienbare productiestoringen.
 3. De termijnen voor leveringen en prestaties verschuiven automatisch met de periode waarin de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens CCL niet nakomt. De termijnen voor leveringen en prestaties zijn met name opgeschort voor de duur van de controle van de voordrukken, correctieproeven, drukproeven, monsters etc. door de opdrachtgever vanaf het tijdstip van verzending naar hem tot aan de definitieve goedkeuring. Dit geldt ook voor data voor leveringen en prestaties.
 4. De tijd voor leveringen en prestaties is nagekomen, wanneer de levering of prestatie voor het verstrijken van de termijn de fabriek van CCL heeft verlaten.
 5. Deelleveringen of -prestaties zijn toegestaan voor zover dit redelijker- wijs kan worden gevergd van de opdrachtgever en kunnen apart worden afgerekend.

§ 8 Acceptatieverzuim

 1. Als de opdrachtgever de goederen niet accepteert op de door CCL mee- gedeelde leveringsdatum omwille van redenen waarvoor hij zelf verantwoordelijk is, dan kan CCL schadevergoeding eisen voor de extra kosten die daardoor ontstaan.
 2. Als de levering of prestatie wordt vertraagd door de opdrachtgever, dan kan CCL voor elke begonnen maand opslagkosten aanrekenen voor een bedrag van 0,5 %, met een maximum van in totaal 5 % van de prijs van de levering of Het staat beide partijen vrij hogere of lagere opslag- kosten aan te tonen. CCL heeft het recht om voor rekening en risico van de opdrachtgever een geschikte opslaglocatie te bepalen en de leveringen of prestaties te verzekeren.
 3. Producten die de opdrachtgever toekomen, met name gegevens en gegevensdragers, worden door CCL alleen na uitdrukkelijke afspraak en tegen betaling van een aparte vergoeding gearchiveerd na aflevering van de goederen.
 4. Als CCL het recht heeft om schadevergoeding te eisen in plaats van de prestatie, dan kan ze, onverminderd de mogelijkheid om een hogere daad- werkelijke schade te verhalen, 15% van de prijs als schadevergoeding eisen, wanneer de opdrachtgever niet kan aantonen dat er helemaal geen schade is ontstaan of dat de schade substantieel lager is dan het standaardbedrag.

§ 9 Overmacht

 1. In geval van overmacht verschuiven de termijnen voor levering en prestatie van CCL met de duur van de opgetreden Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, omstandigheden die ons niet toe te rekenen zijn zoals oorlog, brandschade, stakingen, lock-outs, verkeersbelemmeringen, besluiten van hogerhand, bedrijfsonderbrekingen of substantiële bedrijfs- storingen, zoals onvrijwillig materiaal- of energietekort bij CCL, aangewezen onderaannemers of toeleveranciers. Dit geldt ook wanneer CCL al in verzuim was toen deze omstandigheden zich voordeden.
 2. Het begin en einde van dergelijke belemmeringen deelt CCL onmiddellijk mee aan de opdrachtgever zodra ze bekend zijn.
 3. Wanneer de levering of prestatie met meer dan zes weken wordt vertraagd, hebben zowel de opdrachtgever als CCL het recht om het contract te ontbinden in het kader van de prestatieomvang die door de storing is getroffen.

§ 10 Prijzen, porto- en verzendkosten

 1. Voordat de bindende bestelling wordt geplaatst door de opdrachtgever wordt de prijs voor het onderwerp van het contract aan hem meegedeeld. De opdrachtgever bevestigt deze prijs door de bindende bestelling te Voor zover niet anders overeengekomen gelden de overeen- gekomen prijzen in euro volgens de bepalingen van de clausule EXW (ex works) van de INCOTERMS 2010 exclusief btw, vracht-, verpakkings- en transportverzekeringskosten en andere verzendkosten. De wettelijke btw die is inbegrepen in de prijzen en andere bestanddelen van de prijs worden apart vermeld op de factuur.
  a) Porto- en verzendkosten binnen de Bondrepubliek Duitsland: bij levering binnen Duitsland ontstaan geen verzendkosten voor de standaardverzending. Voor expresverzending wordt een toeslag berekend en op de factuur vermeld.
  b) Porto- en verzendingskosten naar overige landen: porto- en verzend- kosten naar andere landen worden berekend afhankelijk van het gewicht en worden aan de klant meegedeeld voordat de koop wordt gesloten.
 2. Deze prijzen gelden voor de gebruikelijke hoeveelheden (tot 10 kg) van de te verzenden goederen. Bij grote bestellingen (meer dan 10 kg) heeft CCL uitdrukkelijk het recht om de verzendkosten aan te passen.
 3. Voor bestellingen die buiten Duitsland worden verstuurd, kunnen invoer- belastingen, douanetarieven en -kosten worden geheven door het land van bestemming. Invoerrechten en belastingen worden geheven door het des- betreffende invoerdouanekantoor en komen ten laste van de ontvanger. Ze zijn afhankelijk van de invoerbepalingen van het land van De ontvanger kan meer informatie vragen bij het bevoegde douanekantoor.
 4. CCL heeft het recht de overeengekomen prijs redelijkerwijs aan te passen, wanneer er voor of naar aanleiding van de uitvoering van de order wijzigingen ontstaan, omdat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens of ter beschikking gestelde documenten onjuist waren of wanneer door de klant zelf wijzigingen worden gevraagd.
 5. De te verzenden goederen worden door CCL alleen op verzoek en op kosten van de opdrachtgever verzekerd.

§ 11 Betaling, betalingsmogelijkheden, verzuim

 1. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de overeengekomen prijs te betalen.
 2. De opdrachtgever kan de koopprijs via creditcard, PayPal of automa- tische afschrijving CCL behoudt zich het recht voor om betaling op factuur aan te bieden na een desbetreffend kredietwaardigheidsonderzoek. Als de opdrachtgever niet in de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, behoudt CCL zich het recht voor om uitsluitend betaling via creditcard of PayPal aan te bieden. Om zich te verzekeren tegen het kredietrisico, behoudt CCL zich uitdrukkelijk het recht voor om leveringen uitsluitend mogelijk te maken via PayPal of vooruitbetaling.
 3. 286 lid 3 BGB is van toepassing; daarin wordt bepaald dat de opdracht- gever 30 dagen na de vervaldag van de koopprijs in verzuim is. Bij betalingsverzuim, uitstel van betaling of gedeeltelijke betaling heeft CCL, indien de opdrachtgever een ondernemer conform § 14 BGB is, het recht om rente wegens betalingsverzuim te eisen voor een bedrag van 9 procent- punten p.a. boven de desbetreffende basisrentevoet. Verder heeft CCL het recht een standaardschadevergoeding wegens verzuim van 40,00 euro te eisen. De standaardschadevergoeding wordt verrekend met de eventuele gerechtskosten die ontstaan als gevolg van het verzuim.
 4. Als de opdrachtgever een consument conform 13 BGB is, dan heeft CCL het recht om rente wegens betalingsverzuim te eisen voor een bedrag van 5 procentpunten p.a. boven de desbetreffende basisrentevoet.
 5. Het recht om een hogere schade aan te tonen, blijft voorbehouden.
 6. Daarnaast heeft CCL het recht om verdere prestaties op te schorten tot alle openstaande facturen zijn betaald.

§ 12 Plaats van uitvoering, acceptatie, risico-overgang, verpakking

 1. De plaats van uitvoering voor de bestelde  prestaties  is  de  fabriek van CCL. Voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen zal CCL de goederen laten verzenden naar de bestemmingslocatie die door de opdrachtgever is opgegeven. De opdrachtgever is verplicht tot acceptatie.
 2. Het risico van eventuele fouten van de goederen gaat bij de toestemming voor het drukken over op de opdrachtgever, tenzij het gaat om fouten die pas zijn ontstaan of konden worden ontdekt tijdens de productie die volgt op de toestemming voor het drukken.
 3. Het risico van vernietiging, verlies of beschadiging van de goederen gaat bij de mededeling van de verzendingsgereedheid en verzending van de goederen of de overhandiging ervan aan de ingeschakelde transportonderneming over op de opdrachtgever.
 4. Voor zover niet anders overeengekomen bepaalt CCL het type en de omvang van de verpakking. Wegwerpverpakkingen worden door de opdrachtgever afgevoerd.
 5. Bij beschadiging of verlies van de goederen tijdens het transport moet onmiddellijk een inventaris worden opgemaakt en moet CCL daarvan worden geïnformeerd. Vorderingen op basis van eventuele transport- schade moeten door de opdrachtgever onmiddellijk bij de transporteur worden ingediend.

§ 13 Onderzoeks- en meldplicht i.v.m. gebreken

 1. De opdrachtgever is overeenkomstig § 377 HGB (Duitse Wetboek van koophandel) verplicht de goederen onmiddellijk na aflevering te onder- zoeken op gebreken en beschadigingen, met name ook ter correctie toe- gestuurde basis- en tussenproducten, en hierbij en ook later vastgestelde gebreken en beschadigingen onmiddellijk na hun ontdekking te melden aan CCL en een contramonster uit de desbetreffende levering te bezorgen aan CCL. Voor dienstverleningen en werkzaamheden geldt ook de regeling van § 377 HGB. Gebreken moeten schriftelijk worden gemeld.
 2. Indien de opdrachtgever consument conform § 13 BGB is, moeten le- veringen binnen een redelijke termijn worden onderzocht en eventuele gebreken moeten onmiddellijk worden gemeld. Ter correctie toegestuurde basis- en tussenproducten moeten door de opdrachtgever, indien hij consument conform § 13 BGB is, onmiddellijk worden onderzocht en eventuele gebreken moeten onmiddellijk worden gemeld. Jegens ondernemers conform § 14 BGB gelden de voorschriften van § 377 HGB en vergelijkbare buitenlandse Voor dienstverleningen en werkzaamheden geldt ook § 377 HGB jegens ondernemers. Gebreken moeten schriftelijk worden gemeld.
 3. Het gebruik van gebrekkige leveringen of prestaties is niet Als een gebrek bij ontvangst van de goederen of dienstverlening niet kon worden ontdekt, moet na ontdekking elk verder gebruik van de levering of prestatie onmiddellijk worden gestaakt. De bewijslast voor het bestaan van een verborgen gebrek ligt bij de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever bezorgt de goederen waarvan een gebrek is gemeld aan CCL en geeft CCL de nodige tijd om het gemelde gebrek te onder- zoeken. Bij ongerechtvaardigde klachten heeft CCL het recht om de ontsta- ne onderzoekskosten door te rekenen aan de opdrachtgever.
 5. De melding van het gebrek ontheft de opdrachtgever niet van het nakomen van zijn betalingsverplichtingen.
 6. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdracht- gever niet het recht om de volledige levering af te keuren, tenzij de opdrachtgever geen belang heeft bij de deellevering.
 7. Maatafwijkingen van de door CCL uit te voeren levering of prestatie kunnen niet worden afgekeurd, wanneer deze afwijkingen kunnen worden gekwalificeerd als gebruikelijk in de branche of handel.
 8. Bij reproducties in alle productieprocessen kunnen lichte afwijkingen van het origineel niet worden afgekeurd. Hetzelfde geldt voor de vergelijking tussen overige voorbeelden (bijv. drukproeven, voordrukken) en het eindproduct.

§ 14 Garantie

 1. Indien de levering of prestatie van CCL een gebrek vertoont, heeft CCL het recht om naar eigen keuze het gebrek te verhelpen, een vervangende levering uit te voeren of een creditnota aan te maken.
 2. Het herstel kan na overleg met CCL ook door de opdrachtgever gebeuren.
 3. Vorderingen van de opdrachtgever vanwege de noodzakelijke kosten voor de nakoming achteraf, met name transport-, infrastructuur-, werk- en materiaalkosten zijn uitgesloten, voor zover de onkosten hoger worden omdat de goederen achteraf naar een andere plaats dan de vestiging van de opdrachtgever zijn gebracht.
 4. Grotere of kleinere leveringshoeveelheden tot 10% van de bestelde oplage kunnen niet worden afgekeurd. De geleverde hoeveelheid wordt aangerekend. Bij leveringen uit papiermaatwerk onder 000 kg verhoogt het percentage tot 20%, onder 2.000 kg tot 15%.
 5. Garantie voor gebreken die de waarde of de bruikbaarheid niet of niet noemenswaardig verminderen, is uitgesloten.

§ 15 Rechtsgebreken

 1. Orders op basis van tekeningen, schetsen of andere gegevens die aan CCL zijn bezorgd, worden op risico van de opdrachtgever Wanneer CCL als gevolg van de uitvoering van dergelijke bestellingen intellectuele eigendomsrechten van derden schendt, vrijwaart de opdrachtgever CCL tegen vorderingen van deze rechthebbenden. Verdere schadevergoedingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Aansprakelijkheid van CCL voor eventuele inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten die in verband met het verbinden of het gebruiken  van de onderwerpen van leveringen of prestaties met andere producten ontstaan wordt uitgesloten, tenzij CCL verantwoordelijk is voor de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten.
 3. In geval van rechtsgebreken heeft CCL het recht om naar keuze de noodzakelijke licenties met betrekking tot de geschonden intellectuele eigendomsrechten aan te kopen of de gebreken van de levering of prestatie te herstellen door beschikbaarstelling van een gewijzigde levering of prestatie in een omvang die redelijkerwijs van de opdrachtgever kan worden gevergd.
 4. De feitelijke gebruikslocatie van de diensten van CCL is CCL in principe niet De opdrachtgever is derhalve verplicht zelf na te gaan of even- tuele inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechts- inbreuken op de leverings- of gebruikslocatie door de levering of het gebruik van de prestaties van CCL bestaan en of daarnaast de prestaties van CCL op de gebruikslocatie kunnen worden gebruikt. De aansprakelijkheid van CCL voor de schending van intellectuele eigendomsrechten van derden heeft daarnaast alleen betrekking op intellectuele eigendomsrechten die in Duitsland zijn geregistreerd en gepubliceerd, tenzij CCL verantwoordelijk is voor een verder strekkende schending van intellectuele eigendomsrechten. Voor schadevorderingen geldt § 16.
 5. Een overdracht of toekenning van intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten, met name van bestaande commerciële intellectuele eigendomsrechten van CCL aan de opdrachtgever, maakt geen deel uit van de levering of prestatie door CCL. De aard en de omvang van de toe te kennen gebruiksrechten of intellectuele eigendomsrechten zijn onderworpen aan een aparte contractuele overeenkomst.
 6. De bedrijfsmaterialen die door CCL worden gebruikt voor de uitvoering van de order zoals gegevens, films, lithografieën, instrumenten en print- media blijven ook bij aparte verrekening eigendom van CCL en worden niet geleverd; eventuele auteursrechten behoren toe aan CCL.
 7. Alle door CCL ontworpen ideeën en voorbeelden, met name monsters, dummy‘s, schetsen, ontwerpen, technische informatie, litho‘s, proef- drukken vallen onder het intellectuele eigendomsrecht van CCL en mogen zonder toestemming van CCL in geen enkele vorm worden gebruikt of verwerkt, voor zover deze materialen niet exclusief volgens de be- palingen en voorschriften van de opdrachtgever zijn gemaakt.
 8. Voor zover CCL in opdracht van de opdrachtgever op basis van door hem overhandigde tekeningen, modellen, monsters of andere technische documenten of op basis van door de opdrachtgever vastgelegde procestechnieken produceert, is de opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat daardoor de intellectuele eigendomsrechten van derden niet worden geschonden. Als derden CCL op grond van bestaande intellectuele eigendomsrechten met name de productie en levering van dergelijke materialen verbieden, dan heeft CCL, zonder verplichting om de rechtsgrond te controleren, het recht om in de desbetreffende omvang elke verdere activiteit te staken en schadevergoeding te eisen van de opdrachtgever.
 9. Met de overhandiging van zulke tekeningen, documenten en dergelijke en met de gewenste procesresultaten en de vastgelegde recepturen en desbetreffende materiaaltoepassingen wordt CCL door de opdrachtgever gevrijwaard tegen alle vorderingen van derden in dit verband.

§ 16 Aansprakelijkheid

 1. Indien CCL, haar wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers of andere plaatsvervangers door opzet of grove nalatigheid een verplichting, met name uit de contractuele relatie, niet nakomen of door opzet of grove nalatigheid een onrechtmatige daad begaan, is CCL volgens de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor de schade die daardoor voor de opdrachtgever ontstaat.
 2. Indien CCL, haar wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers of andere plaatsvervangers een verplichting enkel door eenvoudige nalatigheid niet nakomen, zijn schadevorderingen van de opdrachtgever jegens CCL, ongeacht de aard en op basis van eender welke rechtsgrond, met name vanwege niet-nakoming van verplichtingen uit de contractuele relatie of vanwege een onrechtmatige daad, uitgesloten. Dit geldt niet bij niet-nakoming van een essentiële contractuele verplichting door eenvoudige nalatigheid. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade. Een essentiële contractuele verplichting is een verplichting die moet worden nagekomen om de correcte uitvoering van het contract in het algemeen mogelijk te maken en op de naleving waarvan de opdrachtgever in de regel vertrouwt en mag vertrouwen.
 3. Bovenstaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid door schuld, bij opzettelijk verzwijgen van een gebrek, ook niet indien een kwaliteitsgarantie niet vervuld is en indien aansprakelijkheid bestaat volgens de wet inzake productaansprakelijkheid.
 4. De bovenstaande regelingen hebben geen invloed op de wettelijke bewijslastregels.
 5. Regresrechten van de opdrachtgever jegens CCL bestaan enkel voor zover deze met zijn afnemer geen overeenkomst heeft gesloten die de wettelijke vorderingen voor gebreken en schade overstijgen.
 6. Aansprakelijkheid van CCL is uitgesloten, indien de opdrachtgever van zijn kant de aansprakelijkheid jegens zijn afnemer effectief heeft beperkt.

§ 17 Verjaring

 1. De verjaringstermijn voor vorderingen en rechten vanwege gebreken aan de producten, dienstverleningen en werkzaamheden van CCL en de daaruit voortvloeiende schade bedraagt 1 jaar. Het begin van de verjaringstermijn is afhankelijk van de wettelijke bepalingen. In de gevallen van §§ 438 lid 1 nr. 2, 438 lid 3, 479, 634 a lid 1 2, 634 a lid 3 BGB geldt de daar voorziene verjaringstermijn. Als CCL aansprakelijk is voor schadevergoeding volgens §15, dan is de garantietermijn met betrekking tot de schadevordering afhankelijk van de wettelijke voorschriften.
 2. Maatregelen voor nakoming achteraf stuiten de verjaringstermijn die van toepassing was voor de oorspronkelijke dienstverlening niet en laten de verjaringstermijn ook niet opnieuw ingaan. § 212 BGB blijft onverlet.

§ 18 Verwerving van eigendomsrecht

 1. CCL behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle contractuele goe- deren tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen waarop CCL recht heeft op basis van de zakelijke relatie met de CCL behoudt zich alle eigendomsen auteursrechten voor op de beschikbaar gestelde afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere (technische) documenten.
 2. Als eigendom van CCL met eigendom van derden wordt verwerkt, verbonden of vermengd, dan verwerft CCL het eigendomsrecht op de nieuwe zaak volgens de bepalingen van § 947 BGB.
 3. Als de verwerking, verbinding of vermenging op zodanige wijze gebeuren dat de prestatie van derden als hoofdzaak moet worden beschouwd, dan verwerft CCL het eigendomsrecht in de verhouding van de waarde van de prestatie van CCL ten opzichte van de prestatie van derden op het ogen- blik van de verwerking, verbinding of vermenging.
 4. Indien CCL door haar prestatie het eigendomsrecht op een zaak verwerft, dan behoudt CCL zich het eigendomsrecht voor op deze zaak tot het moment van betaling van alle bestaande vorderingen uit de zakelijke relatie met de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever is verplicht de goederen onder voorbehoud van eigendomsrecht zorgvuldig te bewaren en, indien nodig, tijdig onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren op zijn kosten. De opdrachtgever moet de goederen onder voorbehoud van eigendomsrecht op eigen kosten verzekeren tegen verlies en beschadiging. De zekeringsvorderingen die in geval van schade ontstaan, moeten worden afgestaan aan CCL.
 6. De opdrachtgever heeft het recht de zaak, waarvan CCL (mede-) eigenaar is, in het normale handelsverkeer door te verkopen, zolang hij zijn verplichtingen uit de zakelijke relatie met CCL nakomt. Voor dit geval geldt de vordering die ontstaat uit de doorverkoop als afgestaan aan CCL in de verhouding van de waarde van de prestatie van CCL die door het eigendomsvoorbehoud is gezekerd ten opzichte van de totale waarde van de doorverkochte De opdrachtgever blijft ook na de cessie het recht behouden om deze vordering te innen. De bevoegdheid van CCL om deze vordering zelf te innen, blijft onverlet.
 7. Het recht van de opdrachtgever om te beschikken over de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud van CCL staan en om de aan CCL afgestane vorderingen te innen vervalt, zodra hij zijn betalingsverplichtingen niet meer nakomt en/of een verzoek tot starten van een insolventie- procedure wordt ingediend. In deze bovengenoemde gevallen en bij overig gedrag van de opdrachtgever dat in strijd is met het contract, heeft CCL het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zonder aanmaning terug te nemen.
 8. De opdrachtgever informeert CCL onmiddellijk wanneer de goederen onder eigendomsvoorbehoud in gevaar zijn, met name bij insolventie, onvermogen om te betalen en executiemaatregelen. Op verzoek van CCL moet de opdrachtgever alle noodzakelijke informatie geven over de voor- raad van de goederen waarvan CCL (mede-) eigenaar is en over de aan CCL afgestane vorderingen en zijn afnemers informeren over de cessie.  De opdrachtgever ondersteunt CCL bij alle maatregelen die nodig zijn om het (mede-) eigendom van CCL te beschermen en betaalt de kosten die daaruit voortvloeien.
 9. Uit hoofde van alle vorderingen uit het contract beschikt CCL over pandrecht op de zaken van de opdrachtgever die op basis van het contract in bezit zijn gekomen van CCL. Het pandrecht kan ook vanwege vorderingen uit vroegere leveringen of prestaties worden ingeroepen, indien deze verband houden met de levering of prestatie. Voor andere vorderingen uit de zakelijke relatie geldt het pandrecht, indien dit onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld is. §§ 1204 e.v. BGB en § 50 lid 1 van de Duitse Faillissementswet zijn van toepassing.
 10. Als de realiseerbare waarde van de zekerheden de vorderingen van CCL met meer dan 10% overstijgt, dan zal CCL op verzoek van de opdrachtgever wat dit betreft zekerheden naar keuze vrijgeven.

§ 19 Toepasselijk recht

 1. De exclusieve lokale bevoegde rechtbank is die van de vestigingsplaats van CCL. CCL heeft het recht bij elke andere rechtbank die volgens de wet bevoegd is vorderingen aanhangig te maken jegens de opdrachtgever.
 2. Voor de zakelijke betrekkingen met de opdrachtgever is uitsluitend het recht van Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De toepasselijkheid van het CISG – „Weens Koopverdrag“ en het internationaal privaatrecht zijn uitgesloten.
 3. Indien individuele onderdelen van deze algemene voorwaarden on- geldig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van De partijen streven ernaar de ongeldige clausule te vervangen door een andere clausule die het economische doel en juridische inhoud van de oorspronkelijke formulering het dichtst benadert.

§ 20 Onlinebeslechting van consumentengeschillen

CCL Label Trittenheim GmbH is niet wettelijk verplicht om deel te nemen aan een onlineprocedure voor geschillenbeslechting en neemt ook niet vrijwillig deel aan een dergelijke procedure. Meer informatie vindt u op het platform van de EU-Commissie betreffende onlinegeschillenbeslechting:

https://www.ec.europa.eu/consumers/odr

 

§ 21 Contactgegevens

CCL Label Trittenheim GmbH Europa-Allee 21
54343 Föhren
E-mail: info@unieketiket.nl
http://www.unieketiket.nl
Tel.: +31 (0)30 808 05 97